Algemene voorwaarden

Artkel 1 : Algemene bepalingen

De website van ECOFARBY.COM, met maatschappelijke zetel te Prunuslaan 55, 1544PN Zaandijk, BTW NL003290632B37 biedt klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van deze website. Het plaatsen van een bestelling via onze webwinkel Ecofarby houdt in dat de klant deze Voorwaarden heeft geraadpleegd en de toepassing van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze vooraf, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ecofarby aanvaard werden.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, dan mag u geen bestelling plaatsen. Dan moet dit gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

 Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere taksen of belastingen die verplicht door de klant worden gedragen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Indien er leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend zal dit apart worden vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens zijn bepaalde toeslagen niet inbegrepen zoals : de kosten van de levering. Deze bijkomende kosten worden in ieder geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier. Dus voor u de bestelling bevestigt. Lees dit goed na.

Ecofarby heeft het recht om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3 : Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de producten en/of diensten die worden aangeboden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als er op de website gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Ecofarby niet.

Ieder aanbod bevat bepaalde informatie zodat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn.

Een aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ecofarby.

Ecofarby kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4 : Betaling

Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald door middel van een betaalkaart (Bancontact of creditcard).

Artikel 5 : Levering

Een levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Ecofarby zal zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan bij het ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van de aanvragen tot de verlening van diensten.

De plaats van levering wordt door de klant opgegeven.

Ecofarby zal aanvaarde bestellingen zo snel als mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst een melding. De klant heeft in dit geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Bestellingen zullen worden verzonden met PostNL. Indien de klant niet aanwezig is op het moment van de levering zal de postbode de bestelling terug meenemen. U krijgt dan een melding in de brievenbus met de vermelding van het postpunt waar u het pakket kan afhalen.

In geval van ontbinding conform het betreffende artikel zal Ecofarby het bedrag dat de klant heeft betaald zo spoedig mogelijk terugbetalen (uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding). Indien de levering van het bestelde product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ecofarby zich inspannen om een ander artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij levering zal op een duidelijke manier worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn ten laste van Ecofarby.

Artikel 6 : Herroepingsrecht

Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt kan dit  door Ecofarby alleen worden uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod werd vermeld. (voor het sluiten van de overeenkomst).

Uitsluiting van het herroepingsrecht is enkel mogelijk voor onderstaande gevallen :

Aangekleurde verf gemaakt op vraag van de klant.

Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Die niet kunnen teruggezonden worden omwille van hun aard.

Die kunnen verouderen en/of bederven.

Gebonden zijn aan prijsschommelingen waarop Ecofarby geen invloed heeft.

Artikel 7 : Garantie

Ecofarby garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarbij in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

Artikel 8 : Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ecofarby, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als de behandeling van een klacht meer tijd vraagt, wordt door Ecofarby binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Artikel 9 : Retourzendingen

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Dit kan zonder melding van een reden. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.

Tijdens deze periode zal de klant zorgvuldig omgaan met de verpakking en het product. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien mogelijk dient men de goederen in de originele staat en verpakking aan Ecofarby te retourneren, conform de door Ecofarby verstrekte instructies.

Voor uitzondering zie Artikel 6 – herroepingsrecht.

 Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@ecofarby.com of vul onderstaand contactformulier in. 

Contactformulier